Membership criteria and requirements


Afrikaanse weergawe

Minimum requirement to qualify for membership

 1. The school has to be registered according to the amended children’s act OR has to actively be in process to be registered
 2. The member school has to adhere to the Norms and Standards of the Children’s act
 3. The staff have to attend at least two in-service training courses per year
 4. Members have to do at least two evacuation mock drills with all staff and children per year
 5. Member’s school buildings, toys and playground equipment should be kept in good order
 6. Members schools must display a SA Childcare Association certificate and/or notice of membership

Code of conduct

 1. Member Schools will conduct their business honestly and ethically.
 2. The well being of the children in their care will be the highest priority
 3. They will focus on a positive environment with positive input and a positive learning experience for the children
 4. They will abide by the applicable Government laws en regulations prescribed for their function

Ombudsman Complaints Procedure

 1. Any person may refer a complaint to the Convener of the Ombudsman Panel by e-mailing ombudsman@sachildcare.net .
 2. Such complaint will not be dealt with unless proof is given that the Complainant has tried to resolve the issue with the teacher involved and upon not being satisfied, escalated it to the Principal/owner to resolve. If it could not be so resolved, the complaint will be dealt with by the ombudsman and/or ombuds board.
 3. No complaint will be accepted by the ombudsman if the complainant has published the complaint or the issue on any Social Media platform.
 4. The Convener shall decide who will deal with the complaint, inclusive of the option that all panelists deal with a specific complaint (hereafter the reference will be to “the Ombudsman” irrespective of which panelist deals with the complaint).
 5. On receipt of the complaint, the Ombudsman may wish to contact the Complainant in order to clarify the issue/-s of concern.
 6. The Ombudsman will then give the Nursery School member against whom the complaint has been lodged an opportunity to respond in writing to the complaint.
 7. Following the above-mentioned steps, the Ombudsman will follow whatever procedure he or she deems necessary to arrive at a decision about the complaint, provided such procedure is consistent with natural justice.

 

 

 


Lidmaatskap kriteria en vereistes

 

Minimum vereiste om te kwalifiseer vir lidmaatskap

 1. Die skool moet geregistreer wees by die Departement van Sosiale Ontwikkeling volgens die gewysigde Kinderwet, of moet aktief besig wees met die proses.
 2. Die lid skool moet voldoen aan die norme en standaarde soos vervat in die Kinderwet.
 3. Die relevante personeel moet ten minste twee in-diens opleidings kursusse per jaar bywoon
 4. Lede moet ten minste twee nood ontruimings oefeninge met alle personeel en kinders per jaar doen (noodplan)
 5. Die lid se skoolgeboue, speelgrond toerusting en speelgoed moet in ‘n goeie toestand gehou word
 6. Lid skole moet ‘n SA Kindersorg Assosiasie sertifikaat en/of kennisgewing van lidmaatskap vertoon

Gedragskode

 1. Die lid-skole sal hul besigheid eerlik en eties doen.
 2. Die welstand van die kinders in hul sorg sal die hoogste prioriteit geniet.
 3. Hulle sal fokus om ‘n positiewe omgewing te skep in die skool.
 4. Hulle sal hou by die toepassing van regerings wette en regulasies soos voorgeskryf vir hul funksie

 

Ombudsman Klagtes Prosedure

 1. Enige persoon kan ‘n klagte verwys na die sameroeper van die Ombudsman Paneel deur ‘n e-pos te rig aan ombudsman@sachildcare.net
 2. Sodanige klagte sal nie hanteer word tensy bewys gelewer is dat die klaer gepoog het om die probleem op te los met die betrokke onderwyser nie. Indien daar nie tevredenheid was nie moet dit eers met die skoolhoof/eienaar hanteer word. As dit nie so opgelos kan word nie, sal die klagte hanteer kan word deur die ombudsman en/of bemiddelings raad.
 3. Geen klagte sal deur die ombudsman aanvaar word indien die klaer reeds die klagte of die kwessie op enige sosiale media platform gepubliseer het nie.
 4. Die Ombudsman sal besluit wie die klagte sal hanteer, insluitend die opsie dat almal of een van die Raadslede dit sal hanteer.
 5. By ontvangs van die klagte kan die Ombudsman kontak maak met die die klaer ten einde ‘n skriftelike verduideliking van die klagte te bekom.
 6. Die Ombudsman sal dan aan die Kleuterskool lid teen wie die klagte gebring is ‘n geleentheid gee om skriftelik te reageer.
 7. Na bogenoemde stappe geneem was, sal die Ombudsman enige prosedure kan volg om uit te kom by ‘n regverdige besluit oor die klagte, mits sodanige prosedure in ooreenstemming is met natuurlike geregtigheid.

 

5168total visits,8visits today